หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลผักขวง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลผักขวง
Phakkhuang Subdistrict Administrative Organization
 
Hot News
อบต.ผักขวง ขอเชิญท่านร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน แสกน QR Code ได้ที่ภาพสไลด์ด้านล่างเลยค่ะ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
   
 
 
  “ ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต
เศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่ธรรมาภิบาล ”
  วิสัยทัศน์ อบต.ผักขวง
   
 
  พันธกิจ
 
    พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่ มีความรู้ คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี อนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม มีความมั่นคงและยั่งยืนในชีวิต
    ส่งเสริม พัฒนาผลผลิตด้านการเกษตร ปศุสัตว์ ผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP
    เสริมสร้างความสงบเรียบร้อยในสังคม การป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
    ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
    การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
    การสร้าง การพัฒนาปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
 
  ยุทธศาสตร์
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แนวทางการพัฒนา
  พัฒนาและส่งเสริมการศึกษาในระดับก่อนวันเรียน การศึกษา
ในระบบและนอกระบบ
  พัฒนาและส่งเสริมสาธารณสุขและพัฒนาด้านสุขภาพ
อนามัยที่ดีของประชาชน
  พัฒนาและเสริมสร้างการกีฬา นันทนาการของเด็ก เยาวชน
และประชาชน
  ส่งเสริมและสนับสนุนคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ติดเชื้อและผู้ด้อยโอกาส
  ส่งเสริมและสนับสนุนการฟื้นฟู สืบสาน อนุรักษ์ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
  ส่งเสริมและสนับสนุนสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
 
การพัฒนาเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนา
  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาผลิผลด้านการเกษตร
และการปศุสัตว์
  ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาฝีมือแรงงาน ยกระดับรายได้
ของกลุ่มอาชีพผู้ว่างงานและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3
 
การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน สังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย
แนวทางการพัฒนา
  พัฒนาศักยภาพในการส่งเสริมและสนับสนุนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ความสงบเรียบร้อย
  ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด อาชญากรรม
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4
 
การพัฒนาการเมืองและบริหารจัดการที่ดี
แนวทางการพัฒนา
  ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
บริหารจัดการท้องถิ่นให้เกิดการโปร่งใส ตรวจสอบได้
  พัฒนาบุคลากรและปรับปรุง วัสดุ ครุภัณฑ์ สู่การบริการที่ดี
แก่ประชาชน
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5
 
การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา
  ส่งเสริมและสนับสนุนสร้างจิตสำนึกและมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
  ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการกำจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6
 
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา
  พัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน
ท่อระบายน้ำ
  พัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาระบบน้ำเพื่อการ
อุปโภค-บริโภคและการเกษตร
  พัฒนาติดตั้ง ปรับปรุงระบบไฟฟ้า
  พัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารสถานที่
 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 085-541-4185
  องค์การบริหารส่วนตำบลผักขวง อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ 53230 โทรศัพท์ : 055-825-043 โทรสาร : 055-825-043 ต่อ 111
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลผักขวง
  จำนวนผู้เข้าชม 3,013,871 เริ่มนับ 17 มี.ค. 2565 จัดทำโดย : NAXsolution.com
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10