หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลผักขวง
Phakkhuang Subdistrict Administrative Organization
 
Hot News
อบต.ผักขวง ขอเชิญท่านร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน แสกน QR Code ได้ที่ภาพสไลด์ด้านล่างเลยค่ะ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
   
 
 
  “ ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต
เศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่ธรรมาภิบาล ”
  วิสัยทัศน์ อบต.ผักขวง
   
 
  พันธกิจ
 
    พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่ มีความรู้ คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี อนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม มีความมั่นคงและยั่งยืนในชีวิต
    ส่งเสริม พัฒนาผลผลิตด้านการเกษตร ปศุสัตว์ ผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP
    เสริมสร้างความสงบเรียบร้อยในสังคม การป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
    ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
    การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
    การสร้าง การพัฒนาปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
 
  ยุทธศาสตร์
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แนวทางการพัฒนา
  พัฒนาและส่งเสริมการศึกษาในระดับก่อนวันเรียน การศึกษา
ในระบบและนอกระบบ
  พัฒนาและส่งเสริมสาธารณสุขและพัฒนาด้านสุขภาพ
อนามัยที่ดีของประชาชน
  พัฒนาและเสริมสร้างการกีฬา นันทนาการของเด็ก เยาวชน
และประชาชน
  ส่งเสริมและสนับสนุนคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ติดเชื้อและผู้ด้อยโอกาส
  ส่งเสริมและสนับสนุนการฟื้นฟู สืบสาน อนุรักษ์ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
  ส่งเสริมและสนับสนุนสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
 
การพัฒนาเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนา
  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาผลิผลด้านการเกษตร
และการปศุสัตว์
  ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาฝีมือแรงงาน ยกระดับรายได้
ของกลุ่มอาชีพผู้ว่างงานและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3
 
การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน สังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย
แนวทางการพัฒนา
  พัฒนาศักยภาพในการส่งเสริมและสนับสนุนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ความสงบเรียบร้อย
  ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด อาชญากรรม
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4
 
การพัฒนาการเมืองและบริหารจัดการที่ดี
แนวทางการพัฒนา
  ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
บริหารจัดการท้องถิ่นให้เกิดการโปร่งใส ตรวจสอบได้
  พัฒนาบุคลากรและปรับปรุง วัสดุ ครุภัณฑ์ สู่การบริการที่ดี
แก่ประชาชน
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5
 
การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา
  ส่งเสริมและสนับสนุนสร้างจิตสำนึกและมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
  ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการกำจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6
 
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา
  พัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน
ท่อระบายน้ำ
  พัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาระบบน้ำเพื่อการ
อุปโภค-บริโภคและการเกษตร
  พัฒนาติดตั้ง ปรับปรุงระบบไฟฟ้า
  พัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารสถานที่
 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 085-541-4185
  องค์การบริหารส่วนตำบลผักขวง อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ 53230 โทรศัพท์ : 055-825-043 โทรสาร : 055-825-043 ต่อ 111
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลผักขวง
  จำนวนผู้เข้าชม 1,780,184 เริ่มนับ 17 มี.ค. 2565 จัดทำโดย : NAXsolution.com
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10