หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลผักขวง
Phakkhuang Subdistrict Administrative Organization
 
Hot News
อบต.ผักขวง ขอเชิญท่านร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน แสกน QR Code ได้ที่ภาพสไลด์ด้านล่างเลยค่ะ
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
   
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
 การโอนเงินรายได้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์  [ 11 พ.ค. 2566 ]  
 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด  [ 11 พ.ค. 2566 ]  
 ขอประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมหลักสูตร การจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษและอันตรายจากชุมชนอย่างปลอดภัยสำหรับเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ  [ 11 พ.ค. 2566 ]  
 ผลการสำรวจพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ประจำเดือนมีนาคม 2566  [ 10 พ.ค. 2566 ]  
 ขอให้เร่งรัดการให้บริการวัคซีนและกำกับติดตามความครอบคลุมการได้รับวัคซีนพื้นฐาน  [ 10 พ.ค. 2566 ]  
 ขอให้เร่งรัดการส่งเอกสารเพิ่มเติมประกอบการขอรับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยไร้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19  [ 10 พ.ค. 2566 ]  
 ขอความอนุเคราะห์แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจติดตามเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปา  [ 10 พ.ค. 2566 ]  
 การเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยเพื่อรองรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 10 พ.ค. 2566 ]  
  ขอความอนุเคราะห์อำนวยความสะดวกคนพิการ ทุพพลภาพและผู้สูงอายุในการใช้สิทธิเลืกตั้ง  [ 10 พ.ค. 2566 ]  
 ผลการคัดเลือกท้องถิ่นอำเภอดีเด่น ระดับเขต ประจำปี พ.ศ. 2566  [ 10 พ.ค. 2566 ]  
 การมอบอำนาจของปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน  [ 10 พ.ค. 2566 ]  
  ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา  [ 10 พ.ค. 2566 ]  
 เอกสารประชาสัมพันธ์ (แผ่นพับ) หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา  [ 9 พ.ค. 2566 ]  
 การรายงานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนช่วงวันหยุด พ.ศ. 2566 (ระหว่างวันที่4-7 พฤษภาคม 2566)  [ 8 พ.ค. 2566 ]  
 โครงการเดิน - วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566  [ 8 พ.ค. 2566 ]  
 ขอเชิญชวนส่งผลงานเกี่ยวกับหญ้าแฝกนานาชาติ ครั้งที่ 7  [ 8 พ.ค. 2566 ]  
  สื่อประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนจังหวัดสะอาด  [ 8 พ.ค. 2566 ]  
 รายงานสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ  [ 8 พ.ค. 2566 ]  
 ข้อเสนอการยกระดับสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้อง  [ 8 พ.ค. 2566 ]  
 การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ช่วยผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง ตามข้อบังคับสัตวแพทยสภาว่าด้วยเรื่องอื่นๆ อันอยู่ใบขอบเขตวัตถุประสงค์ หรืออำนาจหน้าที่ของสัตวแพทยสภา ในการกำหนดบทบาทและหน้าที่ของบุคคลที่สนับสนุนผู้ประกอบอาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ. 2563  [ 8 พ.ค. 2566 ]  
 การรายงานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนช่วงวันหยุด พ.ศ. 2566 (ระหว่างวันที่4-7 พฤษภาคม 2566)  [ 8 พ.ค. 2566 ]  
 โครงการเดิน - วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566  [ 8 พ.ค. 2566 ]  
 ขอเชิญชวนส่งผลงานเกี่ยวกับหญ้าแฝกนานาชาติ ครั้งที่ 7  [ 8 พ.ค. 2566 ]  
 ประชาสัมพันธ์โครงการนวัตกรรมรักษ์โลก ประจำปี 2566  [ 2 พ.ค. 2566 ]  
  ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการสัมมนา แผนการส่งเสริมการสร้างเมืองอัจฉริยะระดับท้องถิ่น  [ 2 พ.ค. 2566 ]  
 การรายงานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนช่วงวันหยุด พ.ศ. 2566 (ระหว่างวันที่4-7 พฤษภาคม 2566)_0001  [ 2 พ.ค. 2566 ]  
  การรายงานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนช่วงวันหยุด พ.ศ. 2566 (ระหว่างวันที่4-7 พฤษภาคม 2566)_0001  [ 2 พ.ค. 2566 ]  
 การรายงานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนช่วงวันหยุด พ.ศ. 2566 (ระหว่างวันที่4-7 พฤษภาคม 2566)_0001  [ 2 พ.ค. 2566 ]  
 พระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2566  [ 2 พ.ค. 2566 ]  
 ขอความอนุเคราะห์ข้าราชการร่วมเป็นคณะกรรมการร่วมเป็นคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบล  [ 2 พ.ค. 2566 ]  
 ขอความอนุเคราะห์ข้าราชการร่วมเป็นคณะกรรมการร่วมเป็นคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบล  [ 2 พ.ค. 2566 ]  
 แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำเดือนมีนาคม 2566  [ 2 พ.ค. 2566 ]  
 การรายงานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนช่วงวันหยุด พ.ศ. 2566 (ระหว่างวันที่4-7 พฤษภาคม 2566)_0001  [ 2 พ.ค. 2566 ]  
 โอนเงินรางวัลจราจรให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 2 พ.ค. 2566 ]  
 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566  [ 1 พ.ค. 2566 ]  
  การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ (10933) ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งจัดเก็บในเดือน มีนาคม 2566  [ 30 เม.ย. 2566 ]  
 ขความอนุเคราะห์ดำเนินการเกี่ยวกับการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผุ้แทนราษฎร  [ 28 เม.ย. 2566 ]  
 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด  [ 28 เม.ย. 2566 ]  
 การคัดเลือกยุวกาชาดดีเด่นโล่พระราชทานฯ ประจำปี 2566  [ 28 เม.ย. 2566 ]  
 ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัย ครั้งที่ 21  [ 28 เม.ย. 2566 ]  
 โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรผู้นำยุวกาชาด (ภาคเหนือ)  [ 28 เม.ย. 2566 ]  
  การทบทวนทิศทางการพัฒนาการศึกษาระดับภาค เป้าหมาย ตัวชี้วัด ของแผนปฏิบัติการด้านการศึกาากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1  [ 28 เม.ย. 2566 ]  
 กรอกแบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  [ 28 เม.ย. 2566 ]  
 
   1      2     (3)     4      5      6     ....หน้าสุดท้าย >> 187
 
 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 085-541-4185
  องค์การบริหารส่วนตำบลผักขวง อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ 53230 โทรศัพท์ : 055-825-043 โทรสาร : 055-825-043 ต่อ 111
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลผักขวง
  จำนวนผู้เข้าชม 2,230,745 เริ่มนับ 17 มี.ค. 2565 จัดทำโดย : NAXsolution.com
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10