หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลผักขวง
Phakkhuang Subdistrict Administrative Organization
 
Hot News
อบต.ผักขวง ขอเชิญท่านร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน แสกน QR Code ได้ที่ภาพสไลด์ด้านล่างเลยค่ะ
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
   
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
 การอนุมัติให้เดินทางไปราชการและศึกษาดูงานต่างประเทศ  [ 28 ก.พ. 2556 ]  
 แจ้งเปลี่ยนแปลงห้องประชุมระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 27 ก.พ. 2556 ]  
  โครงการอบรมสัมมนาผู้บริหาร อปท. เพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลและเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดี ปี 2556  [ 27 ก.พ. 2556 ]  
  รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการขับเคลื่อนผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอา  [ 26 ก.พ. 2556 ]  
 รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการขับเคลื่อนผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซ  [ 26 ก.พ. 2556 ]  
 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในระดับชั้น ป.1, ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2556 ของ ร.ร.ราชประชานุเคราะห์  [ 26 ก.พ. 2556 ]  
  โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดสวัสดิการสังคมแก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้อถิ่น  [ 21 ก.พ. 2556 ]  
  ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานส่วนท้องถิ่น ส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันกีฬาฟุตซอลสัมพันธ์ ต้านภัยยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ ปี ๒๕๕๖  [ 21 ก.พ. 2556 ]  
 การแข่งขันและพิธีเปิด-ปิด การแข่งขันฟุตบอลยุวชน รุ่นไม่เกิน ๑๒ ปี ต้ายภัยยาเสพติด ประจำปี ๒๕๕๖  [ 20 ก.พ. 2556 ]  
 การจัดสรรงบประมาณ ประจำปี ๒๕๕๖ เพื่อเบิกเงินเดือน/ค่าจ้าง เงินอุดหนุนสำหรับสิทธิประโยชน์ข้าราชการลูกจ้างถ่ายโอน  [ 19 ก.พ. 2556 ]  
 การจัดการแข่งขันฟุตบอลยุวชน รุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ ปี ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี ๒๕๕๖  [ 19 ก.พ. 2556 ]  
  แจ้งนายก อปท.เข้าร่วมงานมหกรรม "ท้องถิ่นไทยสร้างวิถี คืนคนดีสู่สังคม"  [ 15 ก.พ. 2556 ]  
 ขอปรับโครงการฝึกอบรมการขับเคลื่อนผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงาน เพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของ อปท. จ.อุตรดิตถ  [ 14 ก.พ. 2556 ]  
  เชิญประชุมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบระบบข้อมูลกลาง อปท.  [ 14 ก.พ. 2556 ]  
 ทุนรัฐบาลไทย หลักสูตร Sustainable Agriculture and Food Security  [ 14 ก.พ. 2556 ]  
 สถจ.อุตรดิตถ์ แจ้งเรื่องการดำเนินการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของ  [ 14 ก.พ. 2556 ]  
อต 0023.3/ว 774 การสำรวจข้อมูลสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าที่จะปรับปรุงซ่อมแซม และการก่อสร้างหรือขยายคลองส่งน้ำขนาดเล็กหรือท่อส่งน้ำเข้าสู่ไร่นา ประ  [ 13 ก.พ. 2556 ]  
อต 0023.3/ว ขอให้ อปท. ตรวจสอบข้อมูลในระบบข้อมูลกลาง อปท. ให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์  [ 12 ก.พ. 2556 ]  
  แจ้งรายชื่อ อปท.ที่ยังไม่ส่งรายงานติดตามผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของเดือนมกราคม 2556  [ 12 ก.พ. 2556 ]  
 เปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดงานมหกรรม "ท้องถิ่นไทยสร้างวิถี คืนคนดีสู่สังคม"  [ 11 ก.พ. 2556 ]  
 แจ้งรายชื่อ อปท.ที่ยังไม่ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมงานมหกรรม "ท้องถิ่นไทยสร้างวิถี คืนคนดีสู่สังคม"  [ 8 ก.พ. 2556 ]  
 ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดงานมหกรรม "ท้องถิ่นไทยสร้างวิถี คืนคนดีสู่สังคม"  [ 8 ก.พ. 2556 ]  
 ขอให้ อปท. ตามบัญชีรายชือรายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของ อปท. (แบบใหม่)  [ 8 ก.พ. 2556 ]  
 เปลี่ยนแปลง โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลยุวชน รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2556  [ 8 ก.พ. 2556 ]  
 การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน(ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน) ประจำป  [ 8 ก.พ. 2556 ]  
 การเตรียมความพร้อมการให้บริการการแพทย์และการสาธารณสุข เพื่อรองรับประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  [ 8 ก.พ. 2556 ]  
 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการจัดการแข่งขันและพิธีเปิด - ปิด การแข่งขันฟุตบอลยุวชน รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ต้านภัยยาเสพติด  [ 7 ก.พ. 2556 ]  
อต 0023.3/ว 5 ขอเลื่อนการจัดประชุมคัดเลือกผู้แทนนายกเทศมนตรีเป็นกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ระดับจังหวัด  [ 7 ก.พ. 2556 ]  
 1-การจัดการแข่งขันฟุตบอลยุวชน รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2556  [ 6 ก.พ. 2556 ]  
 2-การจัดการแข่งขันฟุตบอลยุวชน รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2556  [ 6 ก.พ. 2556 ]  
  โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลยุวชน รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2556  [ 6 ก.พ. 2556 ]  
 การคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาล ในคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลแทนตำแหน่งที่ว่าง  [ 6 ก.พ. 2556 ]  
 แผนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ปี 2556  [ 6 ก.พ. 2556 ]  
 โครงการหน่วยงานราชการพบผู้บริหาร อปท.  [ 5 ก.พ. 2556 ]  
 ขอเรียนเชิญร่วมงานมหกรรม "ท้องถิ่นไทยสร้างวิถี คืนคนดีสู่สังคม"  [ 4 ก.พ. 2556 ]  
 ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ของ อปท.  [ 4 ก.พ. 2556 ]  
  กำหนดการฝึกอบรมสมาชิกสภาท้องถิ่น (คำแนะนำในการเตรียมตัวเข้ารับการอบรมและหนังสือตอบยืนยันเข้ารับการอบรม รุ่นที่ 3/2556 ระหว  [ 4 ก.พ. 2556 ]  
 แจ้งมติคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.  [ 31 ม.ค. 2556 ]  
 การประชุมพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระดับท้องถิ่นในการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า โรคติดต่อใน ศพด. และโรคไข้เลือดออก  [ 31 ม.ค. 2556 ]  
  การจัดทำทะเบียนประวัติพนักงานส่วนตำบล  [ 29 ม.ค. 2556 ]  
 การสนับสนุนงบประมาณของเทศบาลนครอุบลราชธานีให้แก่หน่วยงานราชการหรือ อปท.ภายในจังหวัด  [ 28 ม.ค. 2556 ]  
  การจัดการแข่งขันฟุตบอลยุวชน รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2556  [ 28 ม.ค. 2556 ]  
 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าร่วมโครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ พ.ศ. ๒๕๕๖  [ 25 ม.ค. 2556 ]  
 
<< หน้าแรก...     184      185      186     (187)  
 
 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 085-541-4185
  องค์การบริหารส่วนตำบลผักขวง อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ 53230 โทรศัพท์ : 055-825-043 โทรสาร : 055-825-043 ต่อ 111
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลผักขวง
  จำนวนผู้เข้าชม 2,230,505 เริ่มนับ 17 มี.ค. 2565 จัดทำโดย : NAXsolution.com
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10