หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลผักขวง
Phakkhuang Subdistrict Administrative Organization
 
Hot News
อบต.ผักขวง ขอเชิญท่านร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน แสกน QR Code ได้ที่ภาพสไลด์ด้านล่างเลยค่ะ
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
   
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
 เรื่องการเสนอความคิดเห็น ปัญหา และความต้องการของประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์  [ 26 พ.ค. 2566 ]  
 แนวทางการบริหารงานของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์  [ 26 พ.ค. 2566 ]  
 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด  [ 26 พ.ค. 2566 ]  
 ซักซ้อมการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2566  [ 26 พ.ค. 2566 ]  
 การส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย  [ 26 พ.ค. 2566 ]  
 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานนายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ประจำท้องที่ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๔ ครั้ง  [ 24 พ.ค. 2566 ]  
  ประชาสัมพันธ์และรณรงค์การจัดกิจกรรมวันป่าชุมชนแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566  [ 24 พ.ค. 2566 ]  
 การประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2566  [ 23 พ.ค. 2566 ]  
 การสมัครเข้ารับการศึกาาอบรมหลักสูตรนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาองค์การและสังคมอย่างยั่งยืน (Goverment Innovation for Sustainble Development) รุ่นที่ 2/2566 (เน้นบริบทการพัฒนาบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)  [ 22 พ.ค. 2566 ]  
 ขยายระยะเวลาเปิดการโอนเงินค่าลงทะเบียนโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิค และวิธีการการนำแผนพัฒนาท้องถิ่น ฯ  [ 22 พ.ค. 2566 ]  
 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 4 2566  [ 19 พ.ค. 2566 ]  
  รณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2566_0001  [ 19 พ.ค. 2566 ]  
 การดำเนินการบำรุงรักษาฟื้นฟูแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา_0002  [ 19 พ.ค. 2566 ]  
 แต่งตั้งคณะกรรมการบำรุงรักษาฟื้นฟูแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์จังหวัดอุตรดิตถ์_0001  [ 19 พ.ค. 2566 ]  
 การดำเนินการบำรุงรักษาฟื้นฟูแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา_0002  [ 19 พ.ค. 2566 ]  
 ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมของการประปานครหลวง 2566  [ 18 พ.ค. 2566 ]  
 การโอนเงินรายได้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์  [ 18 พ.ค. 2566 ]  
 รายงานสถิติการคลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  [ 18 พ.ค. 2566 ]  
 การดำเนินการสร้างภูมิคุ้มกันของสังคมในมิติทางวัฒนธรรม  [ 18 พ.ค. 2566 ]  
 การดำเนินงานความปลอดภัยสถานศึกษาตามโครงการ MOE Safety Center สถานศึกษาปลอดภัย  [ 18 พ.ค. 2566 ]  
 ประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอัจฉริยะ จังหวัดหนองบัวลำภู  [ 18 พ.ค. 2566 ]  
 แจ้งผลการพิจารณากลั่นกรอและจัดลำดับรายชื่อผู้ขอรับทุนการศึกษาโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 15  [ 18 พ.ค. 2566 ]  
 ขยายรยะเวลาการรับสมัครเข้าร่วมโครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  [ 18 พ.ค. 2566 ]  
 การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 16 พ.ค. 2566 ]  
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ สารสนเทศเพื่อบริหารจัดการน้ำชุมชน_0001  [ 16 พ.ค. 2566 ]  
 ขอเชิญประชุมชี้แจงโครงสร้างสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด_0001  [ 16 พ.ค. 2566 ]  
 เผยแพร่ผลงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนแบบมีส่วนร่วม_0001  [ 16 พ.ค. 2566 ]  
 มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อทางอาหารและน้ำช่วงฤดูฝน_0001  [ 16 พ.ค. 2566 ]  
 เร่งรัดและติดตามการดำเนินการแก้ไขปัญหาผักตบชวา วัชพืช และขุดลอกแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำป้องกันน้ำท่วมและ กักเก็บน้ำเพื่อใช้ในฤดูแล้ง ปี 2566  [ 16 พ.ค. 2566 ]  
 ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566.  [ 16 พ.ค. 2566 ]  
 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเพื่ออเป็นข้อมูลการจัดทำโครงการทบทวนแผนป้องกันและแก้ไข ภาวะน้ำแล้งและแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำท่วม ลุ่มน้ำยม และลุ่มน้ำน่าน  [ 16 พ.ค. 2566 ]  
 ขอความร่วมมือเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  [ 16 พ.ค. 2566 ]  
 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยแนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านสาขาวิชาสุนทรียศาสตร์ (ศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ ฯลฯ)ของกองทุน พี่ร้องให้น้องได้เรียน จังหวัดพังงา  [ 16 พ.ค. 2566 ]  
 แบบรายงานข้อมูลอัตราการเข้าเรียนรวมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และอาชีวศึกษา  [ 16 พ.ค. 2566 ]  
 การประชาสัมพันธ์โครงการสวัสดิการส่วนลดค่าครองชีพให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับประเทศ (เพิ่มเติม)  [ 16 พ.ค. 2566 ]  
 ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2566  [ 16 พ.ค. 2566 ]  
 แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปบูรณาการการจัดการเรียนการสอน ของสถานศึกษาทั่วไปทุกแห่ง ผ่านระบบ Webex แบบ Cloud Meeting  [ 16 พ.ค. 2566 ]  
 การดำเนินการกรณีผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นซึ่งมีพฤติกรรมที่เป็นการฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมหรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมผู้บริหารและประมวลสมาชิกสภาท้องถิ่นและข้อข้อกำหนดจริยธรรมของหน่วยงาน  [ 16 พ.ค. 2566 ]  
 การดำเนินการถ่ายโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 15 พ.ค. 2566 ]  
 การดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อในสถานศึกษา ในช่วงฤดูกาลระบาด  [ 15 พ.ค. 2566 ]  
 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนเมษายน 2566 ให้แก่องค์กรปครองส่วนท้องถิ่น  [ 12 พ.ค. 2566 ]  
 แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนเมษายน 2566  [ 12 พ.ค. 2566 ]  
 ขอประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตร การจัดการน้ำและเมืองสมัยใหม่ (Smart Water and Smart City Management)  [ 12 พ.ค. 2566 ]  
 
   1     (2)     3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 187
 
 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 085-541-4185
  องค์การบริหารส่วนตำบลผักขวง อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ 53230 โทรศัพท์ : 055-825-043 โทรสาร : 055-825-043 ต่อ 111
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลผักขวง
  จำนวนผู้เข้าชม 2,230,553 เริ่มนับ 17 มี.ค. 2565 จัดทำโดย : NAXsolution.com
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10