หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลผักขวง
Phakkhuang Subdistrict Administrative Organization
 
Hot News
อบต.ผักขวง ขอเชิญท่านร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน แสกน QR Code ได้ที่ภาพสไลด์ด้านล่างเลยค่ะ
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
   
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังคำชี้แจง ค่ากระแสไฟฟ้าของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า  [ 28 เม.ย. 2566 ]  
 ขอส่งลิงค์ดาวน์โหลดรายงานสถานการณ์สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยชุมชนของประเทศไทย  [ 28 เม.ย. 2566 ]  
 สรุปผลการประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5_0001  [ 28 เม.ย. 2566 ]  
 หารือการมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้แก่ผู้อำนวยการสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล_0001  [ 28 เม.ย. 2566 ]  
 ติดตามเร่งรัดงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 3  [ 27 เม.ย. 2566 ]  
 ขอเชิญผู้บริหาร ผู้อำนวยการกอง หัวหน้างาน ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครูแบะบุคลากร สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมัครอบรมโครงการการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน จำนวน 4 หลักสูตร  [ 27 เม.ย. 2566 ]  
 ขอความร่วมมือส่งบุคคลหรือจิตอาสาที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ สมัครเข้ารับการพิจารณาคัดเลือก เพื่อเข้ารับโล่เกียรติคุณ โครงการจิตอาสากู้ชีพไทย เทิดไท้องค์ราชัน ประจำปี 2565  [ 27 เม.ย. 2566 ]  
 การสนับสนุนการติดตามผู้ผ่านการฟื้นฟูสภาพทางสังคม ตามโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ ผู้ติดยาเสพติด ของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  [ 27 เม.ย. 2566 ]  
 หารือการขออนุมัติใช้ตราเครื่องหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อใช้เป็นตราเครื่องหมายของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี  [ 27 เม.ย. 2566 ]  
 แจ้งผลการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  [ 27 เม.ย. 2566 ]  
 โอนเงินรางวัลจราจรให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 26 เม.ย. 2566 ]  
 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 3 I 2566  [ 26 เม.ย. 2566 ]  
 การลงนามถอนเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 26 เม.ย. 2566 ]  
 ประกาศหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินภาษีให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 26 เม.ย. 2566 ]  
 การบันทึกข้อมูลกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น INFO ด้านโครงสร้างพื้นฐานและด้านการบริหารจัดการน้ำ_0001  [ 26 เม.ย. 2566 ]  
 การคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารีที่ได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2565  [ 26 เม.ย. 2566 ]  
 กำชับการดำเนินการตามมาตรการจัดการมูลฝอยติดเชื้อชุมชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  [ 26 เม.ย. 2566 ]  
  ประชาสัมพันธ์ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พศ.2566  [ 26 เม.ย. 2566 ]  
 การเสนอความคิดเห้น ปัญหา และความต้องการของประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์  [ 26 เม.ย. 2566 ]  
 ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การประเมินพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า  [ 26 เม.ย. 2566 ]  
 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมศักยภาพท้องถิ่นแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดเก็บข้อมูลประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนด้วยตนเอง  [ 26 เม.ย. 2566 ]  
 การเสนอความคิดเห็น ปัญหา และความต้องการของประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์  [ 25 เม.ย. 2566 ]  
 การเสนอความคิดเห็น ปัญหา และความต้องการของประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์  [ 25 เม.ย. 2566 ]  
 แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการฝึกอบรมหรือประชุมสัมมนา  [ 24 เม.ย. 2566 ]  
 การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) สายพันธุ์ XBB.1.16  [ 24 เม.ย. 2566 ]  
 ประชาสัมพันธ์โครงการวาดภาพระบายสี โดยสภาองค์กรเยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคม  [ 24 เม.ย. 2566 ]  
 ประชาสัมพันธ์โครงการวาดภาพระบายสี โดยสภาองค์กรเยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคม  [ 24 เม.ย. 2566 ]  
 ขยายระยะเวลาการส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)  [ 24 เม.ย. 2566 ]  
 ประชาสัมพันธ์ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พศ.2566  [ 24 เม.ย. 2566 ]  
 โอนเงินรางวัลจราจรให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 24 เม.ย. 2566 ]  
  โอนเงินรางวัลจราจรให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 24 เม.ย. 2566 ]  
 โอนเงินรางวัลจราจรให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 24 เม.ย. 2566 ]  
 แนวทางการเตรียมความพร้อมการดำเนินงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566 ของหน่วยบริการสาธารณสุขในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น_0001  [ 22 เม.ย. 2566 ]  
 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อก่อสร้าง/ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน แหล่งกักเก็บน้ำ หรือสิ่งสาธารณประโยชน์ อื่น ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กร  [ 21 เม.ย. 2566 ]  
 ประชาสัมพันธ์แผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับสถาบันการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ฉบับที่ 4 ระหว่างเดือนเมษายน - กันยายน 2566  [ 21 เม.ย. 2566 ]  
 แผนโครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างเดือนพฤษภาคม - กันยายน 2566  [ 21 เม.ย. 2566 ]  
 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ_0001  [ 21 เม.ย. 2566 ]  
 ข้อสังเกตการเสนอโครงการกำจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มอบหมายให้เอกชน  [ 21 เม.ย. 2566 ]  
 ติดตามเร่งรัดงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  [ 21 เม.ย. 2566 ]  
 การสำรวจข้อมูลด้านงบประมาณสำหรับการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง  [ 21 เม.ย. 2566 ]  
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเลือกกันเองในระดับเขตสุขภาพเพื่อเป็นกรรมการผู้แทนในคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินตามพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2551 ในสมัยสาระ พ.ศ. 2566-2569  [ 21 เม.ย. 2566 ]  
  ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสันพันธ์ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2566  [ 21 เม.ย. 2566 ]  
  สำรวจทางม้าลาย  [ 20 เม.ย. 2566 ]  
 
   1      2      3     (4)     5      6      7     ....หน้าสุดท้าย >> 187
 
 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 085-541-4185
  องค์การบริหารส่วนตำบลผักขวง อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ 53230 โทรศัพท์ : 055-825-043 โทรสาร : 055-825-043 ต่อ 111
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลผักขวง
  จำนวนผู้เข้าชม 2,230,622 เริ่มนับ 17 มี.ค. 2565 จัดทำโดย : NAXsolution.com
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10