หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลผักขวง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลผักขวง
Phakkhuang Subdistrict Administrative Organization
 
Hot News
อบต.ผักขวง ขอเชิญท่านร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน แสกน QR Code ได้ที่ภาพสไลด์ด้านล่างเลยค่ะ
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
   
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบำรุงรักษาแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่1/2567 [ เอกสาร1 ]  [ 21 มี.ค. 2567 ]  
 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ เอกสาร1 ]  [ 21 มี.ค. 2567 ]  
 การประชุมชี้แจงการใช้งานระบบการลงทะเบียนและฐานข้อมูลกิจการสภาเด็กและเยาวชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ เอกสาร1 ]  [ 21 มี.ค. 2567 ]  
 ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ สำหรับผู้ประกอบการ [ เอกสาร1 ]  [ 21 มี.ค. 2567 ]  
 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การสมัครและคัดเลือกเครือข่ายพื้นที่สีขาวต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ [ เอกสาร1 ]  [ 21 มี.ค. 2567 ]  
 สรุปการบรรยายเกี่ยวกับงบประมาณ [ เอกสาร1 ]  [ 21 มี.ค. 2567 ]  
 ด่วนที่สุด รายงานผลการดำเนินงานธนาคารขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ เอกสาร1 ]  [ 20 มี.ค. 2567 ]  
 การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ [ เอกสาร1 ]  [ 20 มี.ค. 2567 ]  
 การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ศ. 2567 [ เอกสาร1 ]  [ 20 มี.ค. 2567 ]  
 แนวทางการขับเคลื่อนจริยธรรมสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ เอกสาร1 ]  [ 20 มี.ค. 2567 ]  
 การอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ [ เอกสาร1 ]  [ 19 มี.ค. 2567 ]  
 ขอส่งข้อมูลการใช้งานบันทึกข้อมูลสำรวจประชากรสุนัขและแมว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบที่ 1 [ เอกสาร1 ]  [ 19 มี.ค. 2567 ]  
 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ งวดที่ 2 / 2567 [ เอกสาร1 ]  [ 19 มี.ค. 2567 ]  
 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด [ เอกสาร1 ]  [ 19 มี.ค. 2567 ]  
 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ระดับจังหวัด ครั้งที่1/2567 [ เอกสาร1 ]  [ 19 มี.ค. 2567 ]  
 ขอหารือกรณีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลถือเป็นโรงเรียนเทศบาลซึ่งมีสิทธิใช้ไฟฟ้าสาธารณะ หรือไม่ [ เอกสาร1 ]  [ 19 มี.ค. 2567 ]  
 การขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 [ เอกสาร1 ]  [ 19 มี.ค. 2567 ]  
 การดำเนินโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ปี 2567 ภายใต้ มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน [ เอกสาร1 ]  [ 19 มี.ค. 2567 ]  
 โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 [ เอกสาร1 ]  [ 19 มี.ค. 2567 ]  
 ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตร "ระบบควบคุมเครื่องสูบน้ำโซลาร์เซลล์ และ ความรู้พื้นฐานระบบโซลาร์เซลล์" รุ่นที่ ๑/๒๕๖๗ [ เอกสาร1 ]  [ 19 มี.ค. 2567 ]  
 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ (Smait City Leadership Program : SCL) รุ่นที่ 4 [ เอกสาร1 ]  [ 19 มี.ค. 2567 ]  
 กิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) เรื่อง School Lunch อาหารกลางวันของเด็กไทย [ เอกสาร1 ]  [ 19 มี.ค. 2567 ]  
 ด่วนที่สุด การประชุมวิชาการสวัสติการสังคมและสังคมสงเคราะห์ ครั้งที่ ๑๕ ประจำปี ๒๕๖๗ ระดับภูมิภาค เอเชีย - แปจิฟิก ครั้งที่ ๗ เนื่องในวันสังคมสงเคราะห์โลก (World Social Work Day 2024 Celebration) [ เอกสาร1 ]  [ 19 มี.ค. 2567 ]  
 ด่วนที่สุด เรื่อง การขับเคลื่อนและยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ เอกสาร1 ]  [ 18 มี.ค. 2567 ]  
 ขอแจ้งแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ประจำปี พ.ศ. 2567 (เพิ่มเติม) [ เอกสาร1 ]  [ 18 มี.ค. 2567 ]  
 ประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์ม Traffy Fondue มาประยุกต์ใช้กับการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน [ เอกสาร1 ]  [ 18 มี.ค. 2567 ]  
 การปลูกฝังความปรองดองสมานฉันท์ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ เอกสาร1 ]  [ 18 มี.ค. 2567 ]  
 การส่งเสริมสนับสนุนและฟื้นฟูการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง และจริยธรรมศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ เอกสาร1 ]  [ 18 มี.ค. 2567 ]  
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และจัดส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การบริหารจัดการน้ำชุมชนอย่างยั่งยืนด้วยนวัตกรรมธนาคารน้ำใต้ดิน" [ เอกสาร1 ]  [ 18 มี.ค. 2567 ]  
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานBasic of Food Sanitation Inspector BFSI รุ่นที่ ๑๑ [ เอกสาร1 ]  [ 18 มี.ค. 2567 ]  
 การจัดทำระบบกำจัดสิ่งปฏิกูล [ เอกสาร1 ]  [ 18 มี.ค. 2567 ]  
 ขอความร่วมมือดำเนินมาตรการและสนับสนุนงานกำจัดโรคไข้มาลาเรีย [ เอกสาร1 ]  [ 18 มี.ค. 2567 ]  
 ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมและตรวจประเมินมาตรฐานท่องเที่ยวไทย [ เอกสาร1 ]  [ 18 มี.ค. 2567 ]  
 ขอให้จัดส่งหลักฐานการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุม และรักษาผู้ป่วย โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) [ เอกสาร1 ]  [ 15 มี.ค. 2567 ]  
 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวังและผลกระทบต่อสุขภาพจากโรคฮีทสโตรก (Heat stroke) [ เอกสาร1 ]  [ 15 มี.ค. 2567 ]  
 สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาส "วันท้องถิ่นไทย" ประจําปี 2567 [ เอกสาร1 ]  [ 15 มี.ค. 2567 ]  
 การเขียนเช็คสั่งจ่ายและการถอนเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ เอกสาร1 ]  [ 15 มี.ค. 2567 ]  
 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระไฟฟ้า) ครั้ง 3 [ เอกสาร1 ]  [ 15 มี.ค. 2567 ]  
 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามเเนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข งวดที่ 1 [ เอกสาร1 ]  [ 15 มี.ค. 2567 ]  
 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การคัดเลือกอาสาสมัครดีเด่น ประเภทองค์กรสวัสดิการชุมชน ประจำปี 2567 [ เอกสาร1 ]  [ 15 มี.ค. 2567 ]  
 นโยบายและแนวทางการส่งเสริมสังคมคนพิการและผู้สูงอายุในยุคดิจิทัล [ เอกสาร1 ]  [ 15 มี.ค. 2567 ]  
 การโอนเงินรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ [ เอกสาร1 ]  [ 15 มี.ค. 2567 ]  
 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2566 [ เอกสาร1 ]  [ 15 มี.ค. 2567 ]  
 
1    2    (3)    4    5    6    ... หน้าสุดท้าย >> 224
 
 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 085-541-4185
  องค์การบริหารส่วนตำบลผักขวง อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ 53230 โทรศัพท์ : 055-825-043 โทรสาร : 055-825-043 ต่อ 111
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลผักขวง
  จำนวนผู้เข้าชม 3,047,149 เริ่มนับ 17 มี.ค. 2565 จัดทำโดย : NAXsolution.com
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10