ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล

 
 
นายไสว เกิดแก้ว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผักขวง
สายตรง นายก อบต.ผักขวง โทร. 08-1281-7401
 
 
1.1เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
1.2การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
1.3การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
1.4แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
1.5การดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
1.6ผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
1.7การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
1.8มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
-มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
-มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลฯ
-มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อฯ
1.9การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ(OIT)
2.1รายงานระบบสารสนเทศ ( e-plan )
2.2รายงานระบบสารสนเทศ ( e-laas )
การควบคุมและตรวจสอบภายใน
2.3ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายใน/ภายนอก
3.1ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
3.2ประกาศราคากลาง
3.3ไตรมาส 1-4
3.4ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
3.5สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ
3.6สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
3.7ข่าวสมัครงาน
3.8ข่าวกิจกรรม
3.9ข้อบัญญัติอบต.ผักขวง
3.10ประมวลคุณธรรม จริยธรรม
3.11คู่มือ/ช่องทาง ร้องเรียน
4.1อำนาจหน้าที่
4.2โครงสร้างอบต.ผักขวง
4.3คณะผู้บริหาร
4.4สภา อบต.ผักขวง
4.5ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล(ตำแหน่งว่าง)
4.6หน่วยตรวจสอบภายใน
4.7สำนักปลัด
4.8กองช่าง
4.9กองคลัง
5.1วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์
5.2แผนที่ตำบลผักขวง
5.3ประวัติศาสตร์
5.4เทศกาลงานประเพณี
5.5ข้อมูลตำบลผักขวง
5.6สถานที่ท่องเที่ยว
5.7ทะเบียนเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน
5.8แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน
5.9ฐานข้อมูลด้านศาสนา
5.10ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
6.1ผลการปฎิบัติงานประจำปี
6.2การประชุมประชาคม
6.3งานสวัสดิการ
6.4งานสวัสดิการสังคม
6.5งานกิจการสภาท้องถิ่น
6.6ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
6.7แผนอัตรากำลัง
6.8แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
6.9แผนการดำเนินงาน
6.10แผนการจัดหาพัสดุ
6.11แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
6.12เอกสารงบประมาณ
6.13รายงานการเงิน
6.14รายงานผลการติดตามและประเมินผล
6.15แผนพัฒนาท้องถิ่น
6.16งบแสดงฐานะการเงิน
6.17ขั้นตอนการจัดเก็บภาษี
6.18ภาษีป้าย
6.19ภาษีที่ดินสิ่งปลูกสร้าง
6.20แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์การ
6.21ระเบียบ คำสั่ง อบต.ผักขวง
6.22คู่มือประชาชน
6.23แผนพัฒนาบุคลากร
6.24แบบประเมิน LPA 4ด้าน
6.25แผนพัฒนาสุขภาพกองทุนหลักประกัน
6.26ในระดับท้องถิ่น
6.27จำนวนผู้มารับบริการ
6.28การประชุมประชาคม
6.29ผลความพึงพอใจการให้บริการ
6.30จำนวนผู้รับบริการ
6.31คู่มือการปฏิบัติงาน
6.32การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
6.33งานการศึกษา
6.34ศาสนาและวัฒนธรรม
6.35กีฬาและนันทนาการ
7.1กฎหมายระเบียบ
7.2พรบ.เทคโนโลยีสารสนเทศ
- พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิด
  เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  พ.ศ. ๒๕๕๐
- พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิด
  เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
7.3หนังสือ/บทความ
-  DLA-Magazine
-  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
7.4ร้องทุกข์/แนะนำ/ติชม
7.5ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของ อบต.ผักขวง
7.6กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ
-พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ
-ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อฯ
-กฎกระทรวง

 

 

 

 

 

 
 
   
   
องค์การบริหารส่วนตำบลผักขวง
119 หมู่ที่ 4 ตำบลผักขวง อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ 53230
โทรศัพท์ 0 - 5582 - 5043
โทรสาร 0 - 5582 - 5043 ต่อ 0
 
ดะวัติ อบต.ด#333